Tiesitkö tämän palkkalaskelmasta?

1.2.2019

Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälleen palkkalaskelman aina palkanmaksun yhteydessä. Palkkalaskelmasta voidaan myös käyttää nimitystä palkkatodistus, palkkanauha tai palkkakuitti. Yhtenäistä mallia palkkalaskelmalle ei ole, mutta lain mukaan siitä on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat:
– työnantajan tiedot, kuten yritysnumero ja yhteystiedot tai, mikäli kyseessä on yksityishenkilö, hänen nimensä, henkilötunnuksensa ja osoitteensa
– työntekijän henkilötiedot eli nimi, henkilötunnus ja osoite
– tiedot työsuhteesta
o työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä
o palkkausperuste
o työaika
o mahdolliset kokemus- tai ikälisät
o mahdollinen tulospalkkio tai muu ylimääräinen korvaus
– palkan maksupäivämäärä
– ajanjakso, jolta palkka maksetaan
– palkasta toimitettu ennakonpidätys ja kaikki muut maksut ja mahdolliset vähennykset
– työntekijän palkasta perittävä eläkemaksu, työttömyysvakuusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu
– Mahdolliset työetuudet ja niiden verotus, esimerkiksi auto- tai asuntoetu

Jos työntekijä on sopinut työnantajansa kanssa esimerkiksi palkkaennakon saamisesta, tulevat tiedot ennakosta joko erilliselle palkkalaskelmalle tai osaksi saman kuukauden varsinaista palkkalaskelmaa.

Miksi palkkalaskelma on tarpeellinen?

Palkkalaskelmasta pystyt tarkastamaan, että palkkasi on maksettu oikein niin, että kaikki tarvittavat maksut on suoritettu ja sinulle on maksettu kaikki ansaitsemasi lisät, ansiot ja korvaukset. Erityisesti silloin, kun tiedossasi on, että tulet saamaan peruspalkasta poikkeuksellisia tuloja, kuten lomarahoja tai vuorolisiä tai palkkasi kokonaissummaan voi vaikuttaa esimerkiksi pitempi sairausloma, on palkkalaskelma tuloineen ja maksuineen aina hyvä tarkastaa.

Tarkasta palkkakuitistasi nopeasti seuraavat kohdat:
– Peruspalkan määrä
– Mahdolliset vuorolisät, viikonloppu- ja ylityökorvaukset
– Verot ja muut maksut
– Kulu- ja matkakorvaukset ja päivärahat

Mitä sivukuluja työnantajalle koituu työntekijästä?

Palkkalaskelmasta käyvät ilmi myös työntekijän maksamat sivukulut. Näiden lisäksi työnantaja maksaa sivukuluja työntekijälle maksettavan palkan ohella.

Työnantajalle koituvia sivukuluja ovat:
– TyEL, joka takoittaa työntekijän eläkemaksua (työnantajan osuus)
– TVR-maksu eli työttömyysvakuutusmaksu
– Sava-maksu eli työnantajan sairausvakuutusmaksu
– Työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutus työntekijälle

Nämä sekä muut työnantajan sivukulut ovat erittäin harvoin, jos milloinkaan, näkyvillä palkkakuitissa, mutta niiden olemassaolosta on hyvä olla tietoinen.

Palkansaajalle kuuluvat maksut, jotka työnantaja vähentää palkasta

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus periä työntekijän palkasta tiettyjä maksuja. Suuruudeltaan suurin maksuista on verojen ennakonpidätys, joka määräytyy työntekijän työnantajalle toimittaman verokortin mukaisesti. Jos verokorttia tai kopiota siitä ei ole toimitettu, ennakonpidätyksen määrä on 60 % palkasta.

Lisäksi työntekijän osuus TyEL- eli työntekijän eläkemaksuista vuonna 2020 on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille 7,15 % palkasta ja 53–62-vuotiaille 8,65 % palkasta. Työntekijän osuus sairausvakuutusmaksusta on sisällytetty kokonaisuudessaan ennakonpidätykseen. Näiden kulujen lisäksi palkasta vähennetään työttömyysvakuutusmaksu, joka on 1,25 % ansiotuloista.

Mikäli työntekijä kuuluu ammattiliittoon tai työttömyyskassaan, voi hän päättää, antaako työnantajan periä palkastaan ammattiliiton tai kassan jäsenmaksuja. On myös mahdollista, että työntekijä suorittaa itse jäsenmaksunsa tilisiirrolla tai muulla ammattiliitolle tai työttömyyskassalle sopivalla tavalla.
Yhteenvetona voidaankin sanoa, että palkkanauhasta tulisi käydä ilmi selkeästi kaikki rahassa mitattavat asiat, jotka koskevat työntekijän palkkaa.

Hyödynnä palkkalaskelmaa omien asioidesi seurannassa

Palkkalaskelma on erittäin hyödyllinen virallinen dokumentti, jonka avulla on helppo pitää kirjaa tuloista, maksetuista ansioveroista sekä muista kuluista. Palkkatodistuksesta tai palkkanauhasta on helppo tarkistaa ja seurata muuttuvia ansioita, kuten vuoro- ja viikonloppulisiä, tulospalkkioita, lisäansioita sekä eri maksuja, kuten TyEL ja ennakonpidätys. Lisäksi työpaikoissa, joissa tarjolla on veronalaisia etuuksia, kuten työsuhdeasunto tai -ajoneuvo, puhelinetu tai muu vastaava etu, näiden ennakonpidätysten tulisi myöskin olla selkeästi nähtävillä palkkalaskelmasta.