Koeaika ja sen purkaminen pähkinänkuoressa

1.2.2019

Useimmat työsuhteet alkavat koeajalla ja sen pituus sovitaan viimeistään työsuhteen alkaessa. Koeaikaa voidaan soveltaa niin toistaiseksi voimassa olevassa kuin määräaikaisessakin työsuhteessa.

Koeajasta on hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle. Työntekijä pääsee perehtymään työhön ja päättämään, vastaako työ hänen odotuksiaan ja onko hän valmis sitoutumaan työhön sopimuksen edellyttämällä tavalla. Työnantaja voi puolestaan arvioida sitä, soveltuuko työntekijä tehtävään ja selviytyykö hän työtehtävistä odotetulla tavalla.

Miten koeajan purkaminen onnistuu?

Työsopimus voidaan purkaa yksipuolisesti, eikä purkaminen vaadi samoja edellytyksiä kuin yleisen työsopimuksen purkaminen tai irtisanominen. Perusteena purkamiselle ovat lähinnä se, onko työntekijän ja työnantajan välille syntynyt molemminpuolinen luottamus, jolloin työsopimus voi astua täysimääräisenä voimaan koeajan jälkeen. Sen jälkeen ei solmita uutta toistaiseksi voimassa olevaa tai määräaikaista työsopimusta, vaan jatketaan voimassa olevan työsopimuksen mukaisin ehdoin.

Koeajan pituus

Enimmäispituus koeajalle on 6 kuukautta. Jos työntekijä on jäänyt kesken koeajan perhevapaille tai ollut työkyvyttömänä, on työnantajalla oikeus tietyin ehdoin jatkaa koeaikaa työntekijän palatessa työhön. Tämän tarkoituksena on se, että työnantaja pystyy turvaamaan itselleen koeajan tarkoituksen eli mahdollisuuden tarkastella työntekijän kykyä suoriutua hänelle asetetuista tehtävistä. Mikäli työnantaja pidentää koeaikaa, tulee siitä ilmoittaa työntekijälle välittömästi.

Määräaikaisen työsopimuksen koeaika

Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, koeaika voi pidennys mukaan lukien olla enintään puolet koko määräaikaisen työsopimuksen kestosta. Kuitenkaan koeajan kokonaiskesto ei saa ylittää 6 kuukautta. Jos työnantaja päättää palkata aiemmin vuokratyöntekijänä olleen työntekijän omille palkkalistoilleen määräaikaisena työntekijänä samankaltaisiin tehtäviin, vähennetään koeajan enimmäispituudesta vuokratyösuhteessa oltu aika. Lain silmissä vuokratyösuhde on antanut työnantajalle mahdollisuuden jo tarkastella työntekijän sopivuutta tehtävään.

Mitä rajoitteita sopimuksen purkamiselle on koeaikana?

Työsopimusta ei saa purkaa koeaikana ilman perusteita. Lisäksi perusteet eivät saa olla epäasiallisia ja muutoin syrjiviä. Syrjiviä syitä purkamiselle ovat muun muassa ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto tai vakaumus, mielipide, ammattiyhsitystoiminta, perhesuhteet, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus ja terveydentila. Näistä on säädetty myöskin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaissa.

Epäasialliset perusteet arvioidaan tapauskohtaisesti, harkintaa käyttäen. Epäasiallinen peruste voi olla se, että työnantaja arvioi virheellisesti tai epäreilusti työntekijän kyvyn suoriutua tehtävästä tai jättää huomiotta muut asiaan vaikuttaneet asiat. Myöskään työajan ja työpaikan ulkopuoliset asiat eivät saa olla perusteena työsopimuksen purkamiselle koeaikana.

Laittomasta koeaikana tapahtuvasta työsopimuksen purkamisesta voidaan määrätä korvausvastuuseen.

Työntekijän osalta epäasiallisena koeajalla sopimuksen purkamisena voidaan pitää muun muassa sitä, että työntekijä ilmoittaa purkamisen syyksi paremman työpaikan löytämisen.

Miten koeaikapurku tapahtuu?

Purkaminen on tapahduttava koeaikana eikä päivääkään sen jälkeen. Jos työnantaja haluaa purkaa työsopimuksen työnantajan kanssa, on työntekijälle järjestettävä mahdollisuus tulla kuulluksi. Näin turvataan työntekijän oikeus kertoa näkemyksensä perusteista. Vastaavasti työntekijä ei ole velvollinen järjestämään työnantajalleen vastaavaa tilannetta. Työntekijällä on oikeus pyydettäessä saada kirjallisesti ilmoitus koeajalla purkamisen perusteista sekä päättymispäivämäärästä.